HEADLINE NEWS

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโทบริหารธุรกิจ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 รอบวันที่ 10 - 19 กรกฏาคม 2562

Read more

กำหนดการนักศึกษาใหม่ 2562

กำหนดการ กิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

ก้าวแรก สู่รั้วลูกพระจอม

กิจกรรมปฏิบัติธรรม นำสุข เทศกาลเข้าพรรษา สำหรับน้องใหม่ "พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร" กิจกรรมแรกของนักศึกษาปี1 ใข้ธรรมะนำทางเดินชีวิต วันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2562 ณ วัดพรุใหญ่ ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร

นักศึกษาแลกเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาพระจอมเกล้าชุมพร ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ Fukuoka Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น

รายงานตัวนักศึกษา 2562

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ และการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562

Spacial award หุ่นยนต์นานาชาติ

วิทยาเขตชุมพร คว้ารางวัล special award การเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ ในรายการ PIRC 2019 (PENANG INTERNATIONAL ROBOT COMPETITION) รายการแข่งขันประเภทซูโม่ และ หุ่นยนต์ต่อสู้ ณ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย

Smart Tambon

การประชุมหารือ แผนการดำเนินงาน Smart Tambon ระหว่าง สวทช. KBAC วิทยาเขตชุมพร และกรมพัฒนาที่ดิน

โครงการสัมมนาวิทยาเขตชุมพร

คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร ร่วมโครงการสัมมนา ศึกษาดูงาน มจธ.วิทยาเขตราชบุรี และ ดูงาน จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2562

ประชุมวิชาการ IAMBEST2019

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านสารสนเทศ การเกษตร การจัดการ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 (IAMBEST 2019) 30 - 31 พฤษภาคม 2562

ข่าวประกาศนักศึกษา ข่าวรับสมัครนักศึกษา

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโทบริหารธุรกิจ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 รอบวันที่ 10 - 19 กรกฏาคม 2562

รายชื่อรหัสนักศึกษา ป.ตรี ปี62

รายชื่อและรหัสนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ทุกสาขา ประจำปีการศึกษา 2562

รายชื่อรหัสนักศึกษา ป.โท ปี62

รายชื่อและรหัสนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโทสาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาพืชสวน ประจำปีการศึกษา 2562

กำหนดการนักศึกษาใหม่ 2562

กำหนดการกิจกรรม ดาวน์โหลดเอกสาร สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

ป.โท โครงการแววนวัตกร

ประกาศรายชื่อนักศึกษาโครงการแววนวัตกร เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้จองหอพักนักศักษา

ประกาศ รายชื่อผู้จองหอพักนักศักษา ประจำปีการศึกษา 2562
.
.
.
.

ข่าวสมัครงาน ประกวดราคา ฝึกอบรม

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ (โครงการยุทธศาสตร์) รายการ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รับสมัครจำหน่ายอาหารอาคารเรียน

รับสมัครคัดเลือก ร้านค้าจำหน่ายอาหาร อาคารเรียนรวม อาคารปฏิบติการ จำนวน 3 ร้าน

รับสมัครจำหน่ายอาหารหอพัก

รับสมัครคัดเลือก ร้านค้าจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ผลไม้ ขนมหวาน อาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 1 ร้าน

รับสมัครข้าราชการรัฐสภา

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว เข้ารับราชการรัฐสภาสามัญ

รับสมัครพนักงานสถาบันหลายอัตรา

รับสมัครบัคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งสนับสนุนวิชาการ หลายอัตรา เช่น วิศวกร นักวิชาการศึกษา นักวิชาการเงิน บรรณาธิการ ฯ

คลิปวิดีโอ

แนะนำหลักสูตร ลาดกระบังชุมพร

แนะนำหลักสูตรทั้งหมดของ พระจอมเกล้าลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

Prince of Chumphon

แนะนำ สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ตุลาคม 2561

ถ่ายภาพหมู่พิธีปริญญาบัตร61

บรรยากาศถ่ายภาพหมู่พิธีปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561

อบรม ''การสร้างมูลค่าเพิ่มเนื้อเเพะ"

สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จัดอบรม ''การสร้างมูลค่าเพิ่มเนื้อเเพะ"

Smart Classroom

บันทึกการสอน ดร.มัลลิกา สุบงกฎ วิชาการบริการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ ห้อง Smart Classroom พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร

KBAC

King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang Prince of Chumphon Campus Betagro Area-based Chumko Community Collaboration (KBAC)

ความร่วมมือ (MOU)