แนะนำหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

Read more

จบแล้ว...ทำงานอะไร

นักสัตวบาล นักวิชาการ/นักวิจัย พนักงานประจําห้องปฏิบัติการโภชนศาสตร์/เนื้อสัตว์ ฯ

Read more

บรรยากาศ กิจกรรม

แนะนำบรรยากาศ กิจกรรม ภายในสถานศึกษา และสิ่งที่นักศึกษาได้รับบริการ

Read more

วิธีการเข้าศึกษา

ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่

Read more

We are KMITL

I LOVE KMITL

We are Prince of Chumphon

We are Animal Science.

Our Cooperation