แนะนำหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556

Read more

จบแล้ว...ทำงานอะไร

นักวิชาการในหน่วยงานรัฐบาล ทำงานภาคเอกชน เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ

Read more

บรรยากาศ กิจกรรม

แนะนำบรรยากาศ กิจกรรม ภายในสถานศึกษา และสิ่งที่นักศึกษาได้รับบริการ

Read more

วิธีการเข้าศึกษา

ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่

Read more

We are KMITL

I LOVE KMITL

We are Biotechnology.

Our Cooperation