แนะนำหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

Read more

จบแล้ว...ทำงานอะไร

นักวิชาการในหน่วยงานรัฐบาล ทำงานภาคเอกชน เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ

Read more

บรรยากาศ กิจกรรม

แนะนำบรรยากาศ กิจกรรม ภายในสถานศึกษา และสิ่งที่นักศึกษาได้รับบริการ

Read more

วิธีการเข้าศึกษา

ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่

Read more

We are KMITL

I LOVE KMITL

We are Biotechnology.

Our Cooperation