ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
Bachelor of Business Administration (Business Administration)
ชื่อย่อ : บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
B.B.A. (Business Administration)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
 126 หน่วยกิต

รูปแบบหลักสูตร
- หลักสูตรระดับปริญญาตรี4 ปี และหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง
- หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
- รับทั้งนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้
- เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอน
- ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษาแห่งอื่น หรือผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือผ่านการคัดเลือก (รับตรง) ตามหลักเกณฑ์ของสถาบันฯ และประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง การลงทะเบียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา

วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
- ระบบ TCAS
- ระบบรับตรง
ดูรายละเอียดได้ที่  http://www.pcc.kmitl.ac.th/index.html#news_newstudent

สถานที่จัดการเรียนการสอน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ จังหวัดชุมพร

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
ภาคการศึกษาละ 16,000 บาท

เว็บไซต์

http://www.chumphon.kmitl.ac.th/business/

Download รายละเอียดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

Download รายละเอียดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556