ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
ชื่อย่อ : บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)

วิชาเอก
- กลุ่มที่1 แขนงบริหารธุรกิจเกษตร
- กลุุ่มที่2 แขนงบริหารเทคโนโลยี
- กลุ่มที่3 แขนงบริหารธุรกิจอุตสหกรรม

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
 135 หน่วยกิต

รูปแบบหลักสูตร
- หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
- หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย/อังกฤษ
- รับเฉพาะนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้ดี
- เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอน
- ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
- สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการศึกษาวิทย์ - คณิต หรือ ศิลป์ - คำนวณ ผ่านการสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ สกอ. หรือรับตรงตามหลักเกณฑ์สถาบันฯ
- สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือเทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษาแห่งอื่น ผ่านการสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ สกอ. หรือรับตรงตามหลักเกณฑ์สถาบันฯ
- สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ปีสุดท้ายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หรือเทียบเท่าหรือสูงกว่า หรือเทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษาแห่งอื่น

วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
- ระบบรับตรง กำลังรับสมัคร ดูรายละเอียดได้ที่  www.kmitl.ac.th/chumphon
- โควต้า
- ระบบ Admission

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
ภาคการศึกษาละ 16,000 บาท

เว็บไซต์

www.chumphon.kmitl.ac.th/business

Downloadรายละเอียดหลักสูตร