หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) 

ค่าบำรุงการศึกษาโดยประมาณ เหมาจ่าย 32,000 บาทต่อหนึ่งภาคการศึกษา

Download รายละเอียดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
Download รายละเอียดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)