หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) 
ค่าบำรุงการศึกษาโดยประมาณ เหมาจ่าย 32,000 บาทต่อหนึ่งภาคการศึกษา
Download รายละเอียดหลักสูตร