หลักสูตรปริญญาตรี

วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

วิศวกรรมเครื่องกล

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกลเกษตรและอาหาร)

วิศวกรรมเครื่องกลเกษตรและอาหาร

วศ.บ. (วิศวกรรมพลังงาน)

วิศวกรรมพลังงาน

วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศ)

วิศวกรรมสารสนเทศ

วท.บ. (สัตวศาสตร์)

สัตวศาสตร์

วท.บ. (เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช)

เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช

วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ)

วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ

วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร)

เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร

บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)

บริหารธุรกิจ

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

M.B.A. (Business Administration)

Business Administration

M.Eng. (Industrial Technology Engineering)

Industrial Technology Engineering

M.Sc. (Horticulture)

Horticulture

M.Eng (Mechanical Engineering)

Mechanical Engineering

M.Sc. (Science Education)

Science Education