แนะนำหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556

Read more

จบแล้ว...ทำงานอะไร

วิศวกรโรงงานทางด้าน พลังงาน เครื่องกล โดยสามารถออกแบบ ควบคุมพลังงาน ซ่อมบํารุง และปรับปรุงเครื่องจักรกล

Read more

บรรยากาศ กิจกรรม

แนะนำบรรยากาศ กิจกรรม ภายในสถานศึกษา และสิ่งที่นักศึกษาได้รับบริการ

Read more

วิธีการเข้าศึกษา

ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่

Read more

We are KMITL

I LOVE KMITL

We are Prince of Chumphon

We are Energy Engineering.

Our Cooperation