ปรัชญาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ :สร้างวิศวกรเพื่อพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีทางด้านเกษตร อาหาร และพลังงานทางเลือก ที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม

ปณิธาน:มุ่งมั่นผลิตวิศวกรที่มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี เกษตร อาหาร และพลังงานทางเลือกเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

วิสัยทัศน์:ยกระดับสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์อย่างต่อเนื่องไปสู่คณะวิศวกรรมศาสตร์อันดับ 1 ด้านเฉพาะทางของภาคใต้ภายในปี 2564