รับสมัครนักศึกษา TCAS62

พระจอมเกล้าลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร ประกาศรับสมัครระบบ TCAS สำหรับ ม.6 หรือเทียบเท่า

แนะนำหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
และทรัพยากรทางน้ำ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

Read more

จบแล้ว...ทำงานอะไร

นักวิชาการประมง เจ้าหน้าที่ประมง ในหน่วยงานราชการและเอกชน

Read more

บรรยากาศ กิจกรรม

แนะนำบรรยากาศ กิจกรรม ภายในสถานศึกษา และสิ่งที่นักศึกษาได้รับบริการ

Read more

วิธีการเข้าศึกษา

ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่

Read more

We are KMITL

I LOVE KMITL

We are KMITL

We are Fishery Science and Aquatic Resources.

Our Cooperation