แนะนำหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
และทรัพยากรทางน้ำ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

Read more

จบแล้ว...ทำงานอะไร

นักวิชาการประมง เจ้าหน้าที่ประมง ในหน่วยงานราชการและเอกชน

Read more

บรรยากาศ กิจกรรม

แนะนำบรรยากาศ กิจกรรม ภายในสถานศึกษา และสิ่งที่นักศึกษาได้รับบริการ

Read more

วิธีการเข้าศึกษา

ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่

Read more

We are KMITL

I LOVE KMITL

We are KMITL

We are Fishery Science and Aquatic Resources.

Our Cooperation