กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส). เชิญชวนผู้ที่มีความสนใจยื่นข้อเสนอโครงการฯ ประเภทที่ 2 ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 4)

กทปส. เชิญชวนผู้ที่มีความสนใจยื่น ข้อเสนอโครงการฯ ประเภทที่ 2 ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 4)

1. โครงการที่มีวัตถุประสงค์ตามมาตรา52(1) จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

1.1 โครงการส่งเสริมการผลิตและออกอากาศ รายการโทรทัศน์ระบบดิจิทัลรายการสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว

1.2 โครงการส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตเนื้อหารายการโทรทัศน์ระหว่างประเทศ

2. โครงการที่มีวัตถุประสงค์ตามมาตรา52(2) จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

2.1 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาอุปกรณ์และระบบ สำหรับติดตามสัตว์ป่า

2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนในการรู้เท่าทันสื่อ

โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการฯ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 16.30 น.

สามารถศึกษาวิธีการยื่นข้อเสนอโครงการฯ ได้ที่

"https://btfp.nbtc.go.th/node/1229" อ่านข่าวทั้งหมด