โครงการเผยแพร่ขยายผลนวัตกรรมเกษตร "มหกรรมข้าวไร่ ๔ ภาค ครั้งที่ ๒

โครงการเผยแพร่ขยายผลนวัตกรรมเกษตร "มหกรรมข้าวไร่ ๔ ภาค ครั้งที่ ๒

ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภาคใต้ตอนบน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร

อ่านข่าวทั้งหมด